01 czerwca 2020

TRYB I WARUNKI UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA
OCENY ROCZNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – wyciąg ze Statutu Szkoły

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  IM. HUGONA ZAPAŁOWICZA W ZAWOI CENTRUM

 

§ 71

7. Na trzy tygodnie przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania.

 

§ 72

 

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę oddziału, składają wniosek do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania się z przewidywaną oceną. 

 

** W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski można składać w formie elektronicznej mailowo na adres: krystian.kaznowski@zsp1zawoja.pl

 

2. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i wskazanie o otrzymanie jakiej oceny ubiega się uczeń.

 

3. Warunkami ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych są: 

1) liczba nieobecności na danych zajęciach nie może być większa niż połowa liczby zajęć zrealizowanych w ciągu roku szkolnego do dnia ustalenia oceny przewidywanej;

2) terminowe uzyskanie ocen ze wszystkich przewidzianych form sprawdzania wiadomości i umiejętności.

 

4. Nauczyciel analizuje spełnienie przez ucznia warunków wymienionych w ust. 3  i przekazuje odpowiednią informację dyrektorowi szkoły.

 

5. Dyrektor szkoły w ciągu 1 dnia roboczego informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców o wyznaczonym dniu, w którym odbędzie się sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych.

 

6. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się w części pisemnej i w części ustnej z każdych zajęć edukacyjnych, dla których uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną, w terminie 2 dni roboczych od złożenia wniosku przez ucznia lub jego rodziców.

 

7. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

8. W wyniku sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczeń może otrzymać wnioskowaną ocenę lub zachować ocenę przewidywaną. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu ocena nie może być niższa od przewidywanej. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna.

 

9. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające;

2) termin tych czynności;

3) zadania sprawdzające;

4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;

5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.

 

10. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.

 

 

 

Tryb i warunki poprawy oceny przewidywanej

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com