Zgodnie z przepisami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdania finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Zawoi Centrum sporządzone na dzień 31.12.2020r. w formie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zawoja.

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com