10 maja 2019

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej poniżej przedstawiam link do opublikowanych sprawozdań finansowych za 2018r. dotyczących jednostek obsługiwanych przez Urząd Gminy w Zawoi zawierające:

1.      Bilans jednostki

2.      Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

3.      Zestawienie zmian w funduszu jednostki

4.      Informacja dodatkowa.

 

link do sprawozdań za 2018 r.   https://bip.malopolska.pl/ugzawoja,m,322166,2018.html

 

Informacja Publiczna 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawoi       "W naszej szkole uczymy, wychowujemy w duchu miłości do Boga, Ojczyzny i ludzi."

Partnerzy:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum

Przedszkole nr 1,     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Zapałowicza 

Zawoja 2000, 34-222 Zawoja    tel./fax +48 33 87 75 020

e-mail: zszawojacentrum@gmail.com